HYVINKÄÄN SEURAKUNTA

Hyväksytty Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvostossa 21.10.2015

HAUTAINHOIDON SOPIMUSEHDOT 1.12.2015 ALKAEN


Sopimusosapuolet, sopimuksen sisältö ja sopimuksen voimaantulo

1. Hautainhoitosopimuksen tekijä, hoidettavan haudan sijainti ja hautapaikkojen lukumäärä, hoitoaika ja hoitomaksu ilmenevät seurakunnan lähettämästä laskusta.

2. Hoitosopimus tulee voimaan, kun hoitolasku on maksettu.
 

Sopimuksen alaiset työt (ei koske kasteluhoitoa):

1. Hautainhoitosopimukseen kuuluu

   - muistomerkin pesu
   - istutusalueen kunnostus (tarvittaessa ennen kukkien istutusta tehtävä mullan vaihto tai 
    kukkapesän pehmennys sekä peruslannoitus) 
   - kukkien istuttaminen, kastelu, kasvinsuojelutoimenpiteet, lannoitukset ja muu kukkien   
     tarvitsema hoito
   - haudan pinnan nurmi- tai hiekkahoito, ruohon viimeistely leikkauksen jälkeen sekä muu
     hauta-alueen kunnossapito. 

2. Tarvittaessa nurmikon tai hiekkapinnan paikkaus / uusiminen.
 

Yleiset sopimusehdot:

1. Hautainhoitomaksut kirjataan seurakunnan hautainhoidon kustannuspaikalle. Hautainhoitomaksuista kertyneitä varoja hoidetaan yhdessä seurakunnan muiden rahavarojen kanssa. Seurakunta vastaa hautainhoitosopimusten velvoitteista ainoastaan haudanhoitosopimuksista kertyneillä varoilla. Seurakunnan verovaroja ei käytetä hautainhoitosopimusten velvoitteiden täyttämiseen.

2. Haudan hoitoon käytetään sopimusajalta maksettu hoitomaksu sekä sille rahavarojen sijoituksista kertynyt tuotto.

3. Hautainhoidon kustannuksiin kuuluvat varsinaisen hoitotyön lisäksi työnjohdosta, koneista ja laitteista, suunnittelusta sekä haudanhoitosopimusten hallinnosta aiheutuvat kulut.

4. Mikäli hoitokustannukset nousevat oletettua enemmän, seurakunta on oikeutettu alentamaan hautainhoidon tasoa verrattuna tehtyyn sopimukseen. Hoitotason muutoksesta seurakunnan on ilmoitettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä lehdessä ja seurakunnan ilmoitustaululla kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.

5. Mikäli hoitoon annetun haudan asua muutetaan kirkkoneuvoston tai muun asianomaisen viranomaisen luvatta niin, että hoitotyön kustannukset nousevat, seurakunta on oikeutettu alentamaan hoidon tasoa tai lyhentämään hoitoaikaa siitä etukäteen ilmoittamatta. Hoitotavan muutoksesta on kuitenkin ilmoitettava sopimuksen tekijälle kuukauden kuluessa, mikäli hänen osoitteensa on seurakunnan tiedossa. Lisäksi seurakunnan on ilmoitettava asiasta seurakunnan ilmoitustaululle kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.

6. Seurakunta ei vastaa vahingoista, joita aiheuttavat sota, ilkivalta, poikkeukselliset sääolosuhteet taikka muut seurakunnasta riippumattomat syyt.


2 Muut sopimusehdot: 

1. Hautainhoitosopimus tehdään vuodeksi kerrallaan tai 5, 10 ja 15 vuoden ajalle.

2. Kun hauta otetaan hoitoon, tulee haudan ja sillä olevan muistomerkin olla siinä kunnossa, että hoito voidaan aloittaa ilman peruskunnostustoimenpiteitä. Tarvittavista peruskunnostustoimenpiteistä (esim. kivien oikaisu, hiekkapinnan tai nurmen kunnostus ym.) sovitaan ja veloitetaan erikseen tuntihinnaston mukaisesti.

3. Mikäli haudan pintamateriaalina on muu kuin nurmikko tai hiekka, omaiset vastaavat itse ko. materiaalien hankkimisesta ja lisäyksestä.

4. Hoitosopimukseen ei sisälly hautamuistomerkkien tai niiden kirjoitusten kunnossapitoa. Hautamuistomerkin oikaisusta sovitaan ja laskutetaan erikseen tuntiveloitushinnan mukaisesti. Seurakunta voi kuitenkin harkintansa mukaan tehdä yleisiä hauta-alueiden kohennustöitä, kuten kaatumavaarassa olevien muistomerkkien oikaisu.

5. Reunakivien ja kookkaiden muistomerkkien poistosta ennen hautausta sekä takaisinasennuksesta hautauksen jälkeen vastaa hautapaikan haltija.

6. Seurakunnalla on oikeus suorittaa haudalla hoidon kannalta tarpeellisia pienehköjä muutoksia.

7. Puiden ja pensaiden istuttaminen haudalle on sallittua vain seurakunnan luvalla.

8. Sopimuksen alainen kukkien hoito alkaa, kun seurakunta on istuttanut hoitosopimukseen kuuluvat kukat haudalle, yleensä kesäkuun toisella viikolla.

9. Haudan muu hoito alkaa, kun haudalle on asetettu hoidosta kertova merkki. Seurakunta ei vastaa omaisten, ennen haudan merkintää istuttamien kukkien hoidosta.

10. Niissä hoitohaudoissa, joissa on omaisten istuttamat kukat, seurakunta ei ole velvollinen korvaamaan huonokuntoisia tai kuolleita kasveja uusilla kasveilla, mikäli kasvien huonokunto johtuu kasvin vaatimuksista poikkeavista kasvuolosuhteista tai kasvin herkkyydestä kasvitaudeille.

11. Perennahoidoissa hoitoon ei sisälly omaisten istuttamien kesäkukkien hoito.

12. Kukkavalinnan hoitohaudoilla suorittaa hoitoalueesta vastaava hautausmaantyöntekijä kasvuolosuhteiden sekä esimiehen antamien ohjeiden perusteella.

13. Mikäli sopimushaudalle on istutettu kukkia omaisten toimesta, seurakunnalla on oikeus siirtää ne sivuun kasvualustojen kunnostuksen ajaksi, mikäli hautaoikeuden haltija tai muu omainen ei ole siirtoa suorittanut. Seurakunta ei vastaa siirretyille kukille mahdollisesti aiheutuvista vaurioista tai kukkien hoidosta.

14. Hoito päättyy 30.9. tai aikaisemminkin, mikäli kukat joudutaan sääolosuhteiden vuoksi poistamaan haudalta. Hoitoon ei sisälly haudan havutusta tai kanervien istutusta syksyllä