Hyvinkään seurakunnan virallinen ilmoitustaulu

 

Uusi kirkkolaki (652/2023) on tullut voimaan 1.7.2023. Uuden kirkkolain mukaan seurakunnassa nähtävillä olevat kutsut, kuulutukset, pöytäkirjat ja päätökset julkaistaan julkisessa tietoverkossa. Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan ja viranhaltijapäätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus (KL 10:23).

Kirkkolain mukaan kirkon viranomaisten päätöksistä oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä seurakunnan viranomaisen päätöksestä myös seurakunnan jäsen, jollei muutoksenhakuoikeutta ole erikseen rajoitettu

Pöytäkirjan ja päätöksen nähtävillä pitämisessä otetaan huomioon kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Jos toimielimen tai viranhaltijan päättämä asia on kokonaan salassa pidettävä ei päätöstä julkaista verkossa.

Pöytäkirja ja päätös pidetään yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (KL 10:24,2). Riippuen siitä, onko päätöksestä mahdollista tehdä oikaisuvaatimus (esim. kirkkoneuvoston, viranhaltijan jne. päätös) vai suoraan kirkollisvalitus (kirkkovaltuuston tai oikaisuvaatimuksen käsitelleen toimielimen päätös), päätöksen verkossa pitämisen vähimmäisajat ovat julkaisupäivän lisäksi seuraavat:

Oikaisuvaatimuksessa muutoksenhakuaika on yhteensä 21 päivää. Tiedoksisaantiaika 7. päivä siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi ja  muutoksenhaku 14 päivää. Yhteensä siis 7+14 päivää. 

Kirkollisvalituksessa muutoksenhakuaika on 30 päivää. Tiedoksisaantiaika 7. päivä siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi ja  muutoksenhaku 30 päivää. Yhteensä siis 7+30 päivää. 

Esityslistat ja kuulutukset kirkkovaltuuston kokousten pöytäkirjojen nähtävillä olosta julkaistaan ennen ilmoitettua kokouspäivää kirkkovaltuuston osalta viimeistään 7 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Päivä, jona pöytäkirja on julkaistu verkossa ja mahdolliset muutokset pöytäkirjan nähtävillä oloon ilmoitetaan verkossa kunkin toimielimen osalta.

Omien päätöstensä lisäksi samalla sivulla julkaistaan kirkkohallituksen kirkollisia rakennuksia koskeva kirkkolain 3 luvun 21 §:n 4 momentissa tarkoitettu lupapäätös sekä valitusviranomaisen kuten hallinto-oikeuden päätös niihin liittyvine valitusosoituksineen (KL 10:23,3).

Ilmoitus kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätösten nähtävilläolosta 

Ilmoitus viranhaltijapäätösten nähtävilläolosta 

 

 

Kirkkovaltuuston 10.4.2024 kokouksen pöytäkirja (julkaistu 12.4.2024)