Seurannan jäsenen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä aloiteoikeus

Kirkkolain 3 luvun 3 §:n mukaan seurakunnan jäsenillä on oikeus osallistua seurakunnan toimintaan ja vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon. Kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston on pidettävä huolta monipuolisista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista.

Seurakunnan jäsenille on sopivin tavoin annettava riittävät tiedot yleistä mielenkiintoa herättävistä vireillä olevista seurakunnan asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä ja tehdyistä ratkaisuista. Seurakunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan edistää erityisesti järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia ja selvittämällä seurakunnan jäsenten mielipiteitä ennen päätöksentekoa.

Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloite seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin seurakunta on ryhtynyt aloitteen johdosta.

Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään seurakuntatoimistoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, valmistelee kirkkoneuvosto ensin aloitteen kirkkovaltuustolle. 

Lisätietoja aloitteen tekemisestä voit kysyä kirkkoherralta.